ರೈತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ! ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ !

0
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2024-25 ಕೃಷಿ ಸಾಲಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮೆ ಯೋಜನೆ (PMFBY)’ ಮತ್ತು ‘ಮರುಸಂರಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (RWBCIS)’.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮೆ ಯೋಜನೆ (PMFBY) :

ವಿಮೆ ಅವಧಿ :

ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಬಿತ್ತನೆದಿಂದ ಬೇಸಾಯದ ನಂತರದ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬರ, ನೆರೆ, ಕೀಟರ ಹಾನಿ, ಬೆಳೆ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಮಂಡಲ ವಿಕೋಪ, ಮಳೆಯುಸುಳಿ ಮುಂತಾದ ಸಹಜ ವಿಕೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲಾಭಾಂಶ :

ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಲಾಭಾಂಶದ2% (ಖರೀಫ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ), 1.5% (ರಬೀ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ) ಮತ್ತು 5% (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ) ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸುಬ್ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಕ್ಕುಗಳು :

ವಿಮೆ ಹಕ್ಕು ಅಳತೆ, ಪುರಾತನ ಗಿಡದ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮರುಸಂರಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (RWBCIS) :

ವ್ಯಾಪ್ತಿ :

RWBCIS ಯೋಜನೆ ಹವಾಮಾನವು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯ ಹಾನಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ಹಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ.ಹವಾಮಾನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಈಗ ತೆರೆದಿದೆ, ಮತ್ತು ರೈತರು ಸಮ್ರಕ್ಷಣೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು, ನೀವು [ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್]

ವೆಬ್ಸೈಟ್ 1

ವೆಬ್ಸೈಟ್ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now